Skolens målsætning, værdi- og erkendelsesgrundlag

​Formålet med Friskolen i Viborg er at drive en børneskole, hvor forældre, elever og personale fastholder hinanden på en uddannelse, der bygger på princippet om ligeværd og en bevidst stillingtagen til etiske spørgsmål. D.v.s. en bevidst stillingtagen til det gode liv sammen med og for andre.

Friskolen er organiseret i Lilleskolerne.

Udfordring

Forældre og personale arbejder med at udvikle eleverne til at blive bevidste samfundsborgere, der kan tage stilling til samfundsudviklingen og forstå denne som bestemt af bevidste beslutninger.

Vi ønsker, at den enkelte elev tilegner sig færdigheder, kundskaber og arbejdsformer, der sætter eleven i stand til at analysere, vurdere, tage stilling og handle i et demokratisk samfund.

Eleverne skal fastholdes i en aktiv læringsproces, hvor man ikke bare er modtager, men hvor lærer og elev skaber et felt, hvorfra erfaring og dermed viden opstår. Vi ser læreren som inspirator, igangsætter og formidler. Vi ser eleverne som aktive, sociale og handlende mennesker. Vi respekterer det hele menneskes ret til udvikling på egne betingelser.

Værdigrundlag

Vi tager udgangspunkt i FN's menneskerettighedserklæring, hvor hver enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling. Derfor er det vigtigt, at gøre den enkelte elev bevidst om sit ansvar over for sig selv og over for fællesskabet.

Erkendelsesgrundlag

Det danske samfund er en del af verdenssamfundet, hvis udvikling er styret af beslutninger taget af mennesker.

Beslutninger er valg, fortaget ud fra viden. Viden er den mængde informationer, som det enkelte menneske har opfattet /erkendt og er i stand til at videreformidle i ord og handlinger. Mennesket er omfattet af livsprocessernes samspil på Jorden, og må derfor bevidst vælge og handle ud fra dette.

Begreber som teknologi, økonomi og effektivitet er ikke særskilte områder, der kan isoleres fra menneskets trivsel og væren i samfundet. Samfundet styres af værdivalg og er i stadig udvikling.

Undervisningens og opdragelsens opgave

På Friskolen er at give mulighed for tilegnelse af viden gennem dialog mellem lærer og elev. Læreren skal være den, der inspirerer, engagerer og vejleder.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle udviklingsniveau, som basis for meningsfyldte, målrettede læringsprocesser, der fører frem til selvrespekt og følelsen af, at der er brug for elevens indsats i et dynamisk, demokratisk og humanistisk fællesskab.

De pædagogiske mål

Ved at melde dit barn ind på Friskolen i Viborg går du ind for at deltage i et fællesskab med alt, hvad det indebærer af rettigheder og ansvar over for skolen og dine medforældres børn. Du vil samtidig opnå, at dit barn indgår i en aktiv læringsproces, med udgangspunkt i egen og andre kulturer. Barnet sættes i stand til at bearbejde erfaringer (intellektuelle, følelsesmæssige, sociale, kreative og kropslige) som fører til udvikling af viden, færdigheder og holdninger.

I læringsprocessen kan dit barn hente hjælp fra mennesker, materialer og redskaber. Dit barn vil møde lærere, der tilrettelægger læringssituationer, hvor det enkelte barn - i et forpligtende fællesskab - kan tilegne sig viden, færdigheder og holdninger.

Læringen vil udvikle elevernes

Sproglige kompetence: Dansk, fremmedsprog, kreative færdigheder, medier. Hensigten er, at give eleverne mulighed for:

 • At opfatte sig selv som genstand for og led i en omfattende kommunikationsproces, der indgår som en væsentlig kilde til ny erkendelse og udvikling.
 • At opfatte kommunikation som en bred skala fra personlige oplevelser over daglig læsning/tale og kropssprog til medier og kunstneriske/kreative udtryksformer, der alle giver muligheder for en udvidelse af elevens forestillingsverden.
 • At udvikle lyst, evner og mod til at formulere sig og udtrykke synspunkter og holdninger i dialog med andre.
 • At vurdere mediers indhold og påvirkning med udgangspunkt i egne erfaringer og iagttagelser.

Logiske kompetence: Matematik, filosofi, fysik, kemi, biologi økologi. Hensigten er at give eleverne mulighed for:

 • At begå sig i et samfund, hvor verden beskrives ved hjælp af tal, formler, statistik og grafiske afbildninger.
 • At behandle emner på forskellige abstraktionsniveauer.
 • At forstå og benytte logisk argumentation.
 • At beskrive verden ud fra naturvidenskabelige kriterier.
 • At danne sig et verdensbillede på grundlag af naturvidenskabens nyeste opdagelser.
 • At nå til erkendelse af elementære grundbegreber og naturlove.
 • At nå til erkendelse af menneskets afhængighed af naturen.
 • At vurdere menneskets muligheder for at gribe ind i naturens gang og konsekvenserne af en sådan indgriben.

Praktiske kompetence: Oprydning, rengøring, madlavning, tekstilfag, sløjd, hobbypraktik, idræt og friluftsliv. Praktiske færdigheder indgår som en del af den personlige udvikling og gør eleverne ansvarlige over for deres eget miljø og forbrug. Hensigten er, at give eleverne mulighed for:

 • At fremstille.
 • At genbruge.
 • At holde orden.
 • At gøre rent.
 • At reparere og vedligeholde.
 • At afprøve sig selv i forhold til hobbybetonede aktiviteter.
 • At være kritisk/konstruktiv over for service- og forbrugersamfundet.

Musiske kompetence: Musik, drama, billedkunst og mediekendskab. Hensigten er at give eleverne mulighed for:

 • At inddrage det musiske element i enhver læringssituation.
 • At udvikle lyst og færdigheder i at bruge kreative udtryksmidler.
 • At fremme indsigt i og glæde ved kreative kommunikationsformer.

Sociale/personlige kompetence: Økonomi, historie, geografi, opdragelse til demokrati og dermed indsigt i sociale, kulturelle, politiske, ideologiske forhold. Hensigten er, at give eleverne mulighed for:

 • At søge informationer og oplevelser af forskellig karakter inden for områder som viden og holdninger, og derved opnå nye erkendelser som skaber udvikling og ny viden.
 • At formulere og udtrykke synspunkter og holdninger i dialog med andre.
 • At bruge erkendelser i en samtidsproblematik.
 • At komme i kontakt med det omgivende samfund.
 • At komme i dialog med børn og unge mennesker fra andre miljøer/kulturer.
 • At erkende, at det enkelte menneske - alene eller i samarbejde med andre - kan få indflydelse på beslutninger ved at påtage sig et ansvar.

Pædagogiske metoder

Det konkrete indholdsvalg

Herunder valget af undervisningsformer, undervisningsmetoder og undervisningsstof foretages i videst muligt omfang af lærerne og eleverne i fællesskab, således at det har sit udgangspunkt i - og kan knyttes til - elevernes egne erfaringer og forudsætninger.

I læringsprocessen lægges der vægt på:

 • Tværfaglighed - projektarbejdsform - emner
 • Iagttagelse og undersøgelse af forhold i omverdenen.
 • Oplevelser.
 • Elevernes spontanitet.
 • Arbejdsformer, hvor eleverne får mulighed for at arbejde og fungere i et socialt fællesskab.

Friskolen er stedet, hvor:

 • Eleverne har en fast gruppelærer, der har de fleste af sine timer i gruppen.
 • Der undervises i lektionsmoduler på 90 min.
 • Store og små arbejder sammen (5 år - 16 år).
 • Børnene er medbestemmende og deltager aktivt i beslutningsprocesser.
 • Kreative kompetencer prioriteres højt.
 • Eleverne tilbydes folkeskolens afgangsprøve.
 • 5.kl. til og med 9.kl. kan være på skolen til kl. 16.00.

På Friskolen har vi:

 • Tæt lærer/elev forhold.
 • Overskuelighed for eleverne.
 • God tid til at hjælpe den enkelte elev.
 • Mulighed for individuelle hensyn og udfordringer, fagligt som socialt.
 • Tid til fordybelse i fag og emner.
 • Mulighed for sammenhænge i aktiviteterne.
 • Tæt kontakt mellem skole og hjem.
 • Fritidsordning hver dag til kl. 17.00 (fredag til kl. 16.00) for børnehaveklasse til og med 4. kl.
 • Hurtig beslutningsproces.
 • Fleksibilitet.

Emneplaner med mål

Hver gang skolen påbegynder et fællesemne for hele skolen, vil lærerne udarbejde en rammeplan. Denne plan med mål og beskrivelser vil blive udleveret til forældre og elever. Et fælles emne vil altid have relation til skolens overordnede målsætning.

Emne- og projektundervisning

Disse timer dækker bredt og der arbejdes tværfagligt ud fra det overordnede emne. Emne- og projektundervisningen vil have en naturvidenskabelig- og samfundsvidenskabelig indfaldsvinkel.

Emne- og projektarbejde kan foregå:

 • Indenfor den enkelte gruppe.
 • Indenfor flere grupper.
 • Indenfor alle grupperne.
 • Et emnearbejde er ofte en fordybelse i et konkret emne - hvor produktet vil være af beskrivende karakter.
 • Yngste gruppe vil arbejde ud fra et eksemplarisk princip.

Det siger vores elever og forældre

Læs kommentarer og anmeldelser fra vores elever og deres forældre.

Bedste skole i byen - vi har haft vores tilknytning til skolen i ialt 11 år. Vores ældste søn afsluttede sidste år 9. kl - og til sommer afslutter vores yngste. Det har været nogle helt fantastiske år - både for vores børn - men i høj grad også for os som forældre. Tak for det.

Super engageret personale, spændende undervisningsformer og ikke mindst plads til børns dejlige forskelligheder. Hvem der bare var barn igen. Tak for et godt sted til børnene.

Fremragende - mindre kan ikke gøre det. Det er med en lille klump i halsen, at vi i morgen tager på Friskolen for sidste gang, denne gang til dimension. Det er en skole med det bedste værdigrundlag, og det kan man sagtens have uden at leve op til det, men Friskolen i Viborg lever i den grad op til det.

Projektorienteret undervisning

Vores undervisning tager udgangspunkt i tværfaglige projekter, der hjælper elevernes indlæring.

Høj faglighed og fokus på kreativitet

Vores lærere har altid fokus på høj faglighed og kvalitet i undervisningen, samt kreativ udfoldelse.

Medlem af Lilleskolernes Sammenslutning

Vi er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning. Læs mere her om, hvad det betyder for dit barn.

Billeder fra livet på friskolen​

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til friskolen, så er du naturligvis velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5
​8800 Viborg

CVR: 33012411 

Kontakt os

☎ Tlf.: 86 62 00 42

✉ E-mail: info@friskolen-viborg.dk

Følg os

Her ligger skolen