Specialundervisning

Uddrag af vores værdigrundlag:

”Eleverne skal fastholdes i en aktiv læringsproces, hvor man ikke bare er modtager, men hvor lærer og elev skaber et felt, hvorfra erfaring og dermed viden opstår. Vi ser læreren som inspirator, igangsætter og formidler. Vi ser eleverne som aktive, sociale og handlende mennesker. Vi respekterer det hele menneskes ret til udvikling på egne betingelser”'

På Friskolen i Viborg har alle børn ret til at gå i skole med deres jævnaldrende kammerater i de grupper de er en del af. Denne ret har barnet uanset om det af den ene eller den anden grund ikke er i stand til at modtage det, vi traditionelt kalder ”normalundervisning”.

Som udgangspunkt er alle børn specielle. Børn har med udgangspunkt i køn, alder, familiebaggrund, begavelse, natur, person, motivation, fysik og læringsstil m.m. forskellige måder at lære på. Derfor kan der ikke være nogen ”normalundervisning” eller ”specialundervisning”, men derimod differentieret undervisning, der er tilpasset hver elev.

Af ovenstående udspringer det organisatoriske perspektiv på inklusion. Inklusion handler i høj grad om skolens struktur og organisation, der skal tilrettelægges på en sådan måde, at alle børn kan undervises der.

Friskolen i Viborg er en inkluderende skole, hvor alle børn oplever sig selv og hinanden som en naturlig del af det fællesskab, skolen repræsenterer. Hvert barn oplever, at han/hun bidrager aktivt til skabelsen af det fællesskab, der er på skolen. Hvert barn bidrager på sin måde, - alle børn gør ikke det samme hele tiden.

Det er ikke inkluderende skolepraksis, at alle børn til enhver tid skal være sammen. For at føles sig som en del af fællesskabet, har alle børn brug for i perioder at lære alene, i par eller i små grupper. Alle undervisningsaktiviteter er dog del af et emne, et projekt eller en idé, som er fælles for gruppen eller skolen. På den måde kan man lidt populært sagt godt inkludere ved at ekskludere, så længe eksklusionen er fælles for alle: Hvis eksklusionen tilrettelægges således, at den støtter barnets oplevelse af at høre til gruppens fællesskab, ja så er den faktisk en inkluderende foranstaltning.

Brug af IT

For børn med særlige behov (eks. vis læsevanskeligheder) kan det have afgørende betydning, at der vha. IT kan kompenseres i undervisningen, sådan at de kan deltage på lige fod og arbejde med udgangspunkt i de samme materialer som de øvrige børn. Når man har et barn med særlige behov, kan man støtte barnet ved at anvende nogle af de generelle muligheder for at tilpasse computeren, og få afhjulpet nogle af de vanskeligheder, der kan være med at arbejde på computeren og i programmer. På Friskolen i Viborg er der bærbare computere til rådighed for alle børnene, dog anbefaler vi at børn i vores ældste grupper selv anskaffer sig disse hjælpemidler. Skolen tilbyder programmer såsom ”Skrivestøtte”, så brugen af kompenserende It-hjælpermidler bliver en integrerede dele af indlæringsformerne.​

​Lærerteams

Gruppens team af lærere varetager primært specialundervisningen. De organiserer selv undervisningens form og indhold. Skolen har uddannede lærere i læsevejleding, pesonligheds- og udviklingspsykologi, neuropsykologi, AKT og specialpædagogik, disse superviserer og coacher teamlærerne.

Specialundervisningskoordinator

Skolens viceskoleleder varetager koordinering af indsatsområderne, samt deltager i forældresamtaler, hvor der brug for yderligere indsigt i specifikke indsatsområder. To gange om året planlægger og gennemfører skolens specialundervisningskoordinator konferencer, hvor strategier, opfølgning og nye tiltag for børn der har modtaget specialundervisning, bliver drøftet. Specialundervisningskoordinatoren gennemfører læseprøver i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings læsekonsulent.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  • Der er tilknyttet en skolepsykolog tale- høre pædagog og læsekonsulent til Friskolen i Viborg, som skal varetage følgende:
  • Modtager indstillinger fra forældre eller skole
  • Deltage i netværskmøder
  • Foretage pædagogiske psykologiske vurderinger og rådgivning vedr. henviste børn/unge, herunder foretage undersøgelser og/eller konsultative ydelser.
  • Yde almen rådgivning til forældre og skolen vedrørende børn og unge med særlige behov.
  • ​Fremsætte forslag angående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder vidtgående specialpædagogisk bistand/specialundervisning.
  • Iværksætte og foretage tale-/høreundervisning.
  • Indgå i samarbejde med forældre og skolen omkring henviste børn og unge med henblik på en koordinering af den samlede indsats.
  • Udtale sig om behov for eventuel fravigelse for vilkårene ved de afsluttende prøver – eventuelt udtale sig om dispensation for at deltage i de afsluttende prøver.
  • Yde rådgivning angående beskæftigelse og uddannelsesmæssige forhold til unge med særlige behov.

Følg med på Facebook

Adresse

Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5

8800 Viborg

Kontaktinfo

Tlf.: 86 62 00 42

E-mail: info@friskolen-viborg.dk

CVR: 33012411

Tilbud efter skole

Efter skoletid starter Fritten.

Fritten har åbent hver dag:
man. - tors. fra 13.30 - 17.00, samt fredag fra 13.30 - 16.00